Toimisto

Toimiston valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä se ei ole pelkkä työskentelytila. Toimisto on osa yrityksen imagoa, joka parhaimmillaan edustaa yritystä ja sen arvoja. Toimitilojen tulisi tukea yrityksen liiketoimintaa ja olla osa sen konseptia ja brändiä. Persoonalliset toimitilat jäävät mieleen myös asiakkaille ja kannustavat myös henkilökuntaa onnistumaan työssään. Lue lisää täältä.

Muokkaat tilat imagon mukaisiksi

Toimistotiloja voidaan muokata paljon sopimaan yksilöllisesti yrityksen tarpeisiin ja imagoon. Toimitiloissa tulee huomioida niin sisustus- kuin tilaratkaisutkin ja imagon lisäksi myös käytännöllisyys on tärkeää. Vuokrattavien tilojen tulee soveltua siihen työhön ja työskentelytapaan, jota alalla vaaditaan. Yksilöllisyys on myös tässä mielessä tärkeää.

Jos toimistotilojen muokkaamisessa on onnistuttu, työntekijät pystyvät keskittymään työhönsä. Samalla henkilöstön hyvinvointi kasvaa sekä suorituskyky ja luovuus paranevat. Kokonaisuutena oikeanlaiset työtilat vaikuttavat positiivisesti yritykseen, asiakkaisiin ja henkilöstöön.

Tuottavuus paranee          

Viihtyisyys ja persoonallisuus lisäävät luovuutta ja tuottavuutta. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia, joiden mukaan tiloilla ja niiden ominaisuuksilla on vaikutusta hyvinvoinnin lisäksi myös työntekijöiden keskinäiseen ilmapiiriin ja suoritustehokkuuteen. Hyvässä työympäristössä työntekijät saavat ideoita ja heidän parhaimmat puolet tulevat esiin. Viihtyisä toimisto lisää yhteisöllisyyttä, johon kuuluvat myös vaikka yhteisen illanvietot, tauko- ja lounashetket. Toimitilat vaikuttavat suuresti työpaikkojen yhteisöllisyyteen. Kun toimistoratkaisuja suunnitellaan, kannattaa huomioida onko siellä tilaa yhteisille hetkille. Esimerkiksi ryhmätyötilat ovat tärkeitä, jos työssä tarvitaan tiimityöskentelyä. Unohtaa ei pidä myöskään sosiaalisia tiloja, joissa työntekijät voivat vapaamuotoisesti jutella ja verkostoitua. Tällaiset yhteishetket vahvistavat tiimihenkeä ja parantavat ilmapiiriä. Keskustelut ovat tärkeitä uusien ajatusten ja innovaatioiden luomisessa, joten tilat, joissa näitä keskusteluja voidaan käydä, ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ideariihet voidaan järjestää vaikkapa taukotiloissa, jolloin niistä ei tule niin jäykkiä. Koko toimiston sisustus voi kannustaa työntekijöiden vuorovaikutusta ja vahvistaa innovatiivisuutta.

Viesti asiakkaille

Toimiston persoonallisuus on myös hyvä tapa erottautua kilpailijoista. Sillä erottuu kätevästi muista ja oman yrityksen brändi vahvistuu. Samalla myös tuottavuus kasvaa. Esimerkiksi sosiaalinen media on hyvä väylä viestiä asiakkaille toimitilaratkaisuista ja saada näkyvyyttä niille. Luovuudella toteutettu toimisto on hyvä jatke liiketoiminnalle. Se myös houkuttelee työntekijöitä, sillä persoonalliset ja inspiroivat työtilat luovat kuvaa positiivisesta yrityksestä. Omannäköiset toimitilat ovat nykyisin yhä suositummat ja toimitiloja etsiessä kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, kuinka hyvin niistä saa muokattua sellaiset, jotka parhaiten sopivat yrityksen brändiin. Apuna voi toki käyttää ammattilaisiakin ja vaikkapa sisustusarkkitehtiä, mutta aina se ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi ideoiden kerääminen työntekijöiltä itseltään voi olla hyvä tapa kerätä tietoa siitä, minkälaisessa työympäristössä työntekijät työskentelevät ja viihtyvät parhaiten. Yritys voi nykyaikana saada toimitilaratkaisunsa jopa kuuluisiksi. Esimerkiksi Google on mainostanut paljon toimistoaan ja monet alasta riippumatta tietävät hyvin minkälaiset tilat Googlella on. Samalla tilat vahvistavat Googlen imagoa modernina edelläkävijänä.